Početak Mapa sajta
  Edukacija / Zaposleni u prosveti

 

 

ZAPOSLENI U PROSVETI

(ova stranica je namenjena zaposlenima u Ministarstvu prosvete)

    Pod terminom zaposleni u prosveti, u kontekstu projekata i programa Društva za borbu protiv narkomanije, smatraju se zaposleni u upravi, stručnim službama škola, profesori, nastavnici i pomoćno osoblje u školama ili drugim organizacionim oblicima i organizacionim jedinicama Ministarstva prosvete.

    Zaposleni u prosveti imaju veliku ulogu u uspostavljanju kontrole narkomanije i alkoholizma, kao i u prevenciji kriminaliteta koji je u vezi sa ovim pojavama, medju decom – odnosno medju svojim učenicima.

    Prilikom sagledavanja problema koje imaju zaposleni u prosveti, Društvo za borbu protiv narkomanije je izdvojilo tri ključna radna mesta, pored školskog pedagoga i školskog psihologa, koja su bitna za prevenciju narkomanije, kontrolu i smanjenje problema koji se pojavljuju u vezi narkomanije. Naime, škola vrši svoju kljucnu ulogu kao institucija, medjutim njeni vazni elementi u radu sa decom na prevenciji narkomanije i kriminaliteta su i dežurni nastavnik, razredni starešina i pomoćno osoblje.

    Dežurni nastavnik je u mogucnosti da više puta izvrši obilaske usamljenih i izolovanih mesta u zgradi škole i školskom dvorištu, koja su pogodna za zloupotrebu droga. Dežurni nastavnik je u mogucnosti da ostvari neophodnu saradnju sa školskim policajcem i da ga obaveštava o osobama koje nisu učenici, niti roditelji, a ponasaju se sumnjivo ili se cesto kreću u blizini skole bez realnih razloga. Pored toga, ukoliko dežurni nastavnik naidje na drogu, tragove drogiranja, pribor za drogiranje, dužan je da bez odlaganja obavesti nadležnu službu policije, svog direktora ili sekretara škole. S tim u vezi, tragove na koje je dežurni nastavnik naišao, obezbediće do dolaska policije i o svemu sačiniti poseban izveštaj. Ukoliko dežurni nastavnik zatekne da se neko dete drogira ili da je pod dejstvom droge, potrebno je da o tome bez odlaganja obavesti direktora, sekretara, kao i nadležne službe policije i medicinskog centra.

    Razredni starešina bi trebao da ima podatke o uslovima života djaka čiji je starešina (porodični i socijalni status roditelja, uslovi za neometan razvoj u sredini u kojoj živi i kvalitet porodične sredine). Razredni starešina treba da podstiče svoje učenike da mu se poveravaju u vezi svog privatnog života, svojih ličnih problema i problema koje imaju njihovi vršnjaci i prijatelji. Sve ozbiljnije probleme (droga, kriminalitet) koje razredni starešina ima sa djacima, nakon individualnog kontakta, treba da podeli sa direktorom i školskim pedagogom uz korišćenje pismenog dopisa. Razredni starešina treba da koristi časove razredne nastave da razgovara otvoreno sa decom u vezi alkoholizma, narkomanije, bezbednog seksa i kriminaliteta.

    Pomoćno osoblje ima veoma važnu ulogu u prevenciji narkomanije i kriminaliteta u školama. Pored svojih redovnih obaveza ili u skladu sa svojim redovnim obavezama, pomoćno osoblje u školama treba da: obilazi sva usamljena i izolovana mesta u zgradi (sve prostorije – jer su ovlašćeni da pristupe svim prostorijama) i školskom dvorištu, a koja mogu da posluže za zloupotrebu droga; da obrati pažnju na sva mesta gde se moze sakriti droga ili predmeti za drogiranje (WC, oluci, plakari, kontejneri i druga slična mesta); da ostvari saradnju sa dežurnim nastavnikom u vezi praćenja dece i lica koja nisu ni učenici ni roditelji; da nakon pronalaska droge, tragova drogiranja ili deteta koje je koristilo droge, bez odlaganja obavesti dežurnog nastavnika.

    Ukoliko zaposleni u prosveti slede naše preporuke, daće svoj doprinos u borbi narkomanije i kriminaliteta koji je u vezi sa narkomanijom, a koji su sve više prisutni u našim školama i njihovoj neposrednoj blizini.

    Društvo za borbu protiv narkomanije je za potrebe edukacije zaposlenih u prosveti izradilo publikaciju: “Vodič za zaposlene u prosveti u borbi protiv narkomanije i kriminaliteta”. Publikacija se može naručiti preko sekcije Publikacije.

    NAPOMENA:

Sve što je navedeno na ovoj stranici je savetodavno i neobavezujuće, u formi preporuke. Recenzent za objavljene podatke o ulozi pojedinih funkcija zaposlenih u školama je gospodin Doc Dr sci Branislav Simonović, profesor kriminalistike na Višoj školi unutrašnjih poslova u Beogradu i Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

 
  Početak |  Mapa sajta |  Linkovi | Kontakt
Copyright © 2003 Društvo za borbu protiv narkomanije, Sva prava zadržava